207-801-9477
62 Main Street Bar Harbor, Maine 04609